Gía chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp cá nhân cho các bạn có nhu cầu sau:
Bạn đã tốt nghiệp nhưng chưa có hình ảnh nào đẹp trong ngày lễ tốt nghiệp đó

Bạn muốn rửa ảnh tốt ngiệp để treo trong nhà

Bạn muốn chụp ảnh cá nhân mình và bạn bè gia đình trong buổi lễ của trường