Invoice

Invoice Number INV-0002
Invoice Date May 17, 2023
Total Due 3,640.000 VNĐ
To:
Hrs/Qty Tên hàng Phí Dịch vụAdjustSub Total
1 Đồng phục học sinh

Thuê 28bộ( Vest xanh, somi, váy/quần be, nơ/ca vạt xanh)
24/5 Lầy đồ
26/5 Trả đồ

3,640.000 VNĐ0.00%3,640.000 VNĐ
Sub Total 3,640.000 VNĐ
Tax 0.000 VNĐ
Total Due 3,640.000 VNĐ